Skip Navigation Links

نكات مهم آموزشي مختص دانشجويان قبل از ورودي 91

نكات مهم و قابل توجه دانشجويان محترم قبل از ورودي 91 دانشگاه علم و فرهنگ

به دانشجويان عزيز توصيه مي گردد موارد زير را به دقت مطالعه نمايند. بديهي است عدم اطلاع از مقررات رافع مسئوليت دانشجو نخواهد بود .

1-بررسي مشكلات آموزشي و پاسخگويي به سؤالات دانشجويان از طريقآموزش دانشكده هاانجام مي گردد .

2-اين سايت پل ارتباطي دانشجويان با آموزش است‌ ، لذا مؤكداً به ‌دانشجويان توصيه‌ مي شود ‌به اطلاعيه ها، اخبار و مندرجات آن توجه نمايند .

3-انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجويان فقط از طريق اينترنت و سامانه گلستان به آدرسwww.edu.usc.ac.irمطابق جدول زمانبندي انتخاب واحد انجام مي شود.

نكتـه: دانشجويانيكه در ثبت نام مقدماتي شركت نكنند در آخرين اولويت ثبت نام قرار خواهند گرفت.

4-كليه دانشجويان ملزم به رعايت پيش نياز دروس مي باشند.

5-تا ‌زمانيكه امور مالي دانشگاه پرداخت شهريه را ‌تأييد ننمايد ، ثبت نام و انتخاب واحددانشجو قطعي نبوده و هيچگونه حقي براي او ايجاد نمي شود.

6-دانشجويان موظفند پس از انتخاب واحد و حذف و اضافه يك نسخه پرينت كامپيوتري از انتخاب واحدخود تهيه نمايند در غير اينصورت تحت هيچ شرايطي آموزش پاسخگوي مشكلات احتمالي دانشجو نبوده و درخواست هاي دانشجو بررسي نمي گردد.

7-دانشجو درزمانحذف و اضافهمي تواند حداكثردو درسديگر انتخاب يادو درسانتخابيخود را حذف و يادو درسانتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط براينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مجاز تجاوز ننمايد.

8-براي دانشجوياني كه درسي را در حذف و اضافه اخذ نماينددو جلسه غيبتمنظور مي گردد.

9-تا 5 هفته مانده به پايان ترم تحصيلي دانشجو مي تواند تنها يك درسغيرعمليخود را باتاييد گروه آموزشي حذف نمايد ، مشروط بر اينكه اولاً غيبت دانشجو بيش از 16/3مجموع ساعات آن درس نباشد ، ثانياً تعداد واحد باقيمانده كمتر از 12 واحد نباشد.

10-دانشجويانيكه متقاضي حذف كليه دروس اخذ شده در نيمسال تحصيلي (حذف ترم) مي باشند،لازم است تا قبل از شروع امتحانات همان نيمسال ، جهت بررسي درخواست و انجام امور مربوطه ، به آموزش دانشكده مراجعه نمايند. ضمناً آن نيمسال نيز جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

11-حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ، در غير اينصورتنمرهدانشجو درآن درسصفرمحسوب مي شود .

12-غيبتدر امتحان هر درس به منزله گرفتننمره صفردر امتحان آن درس است .

13-صدور گواهي اشتغال به ‌تحصيل ‌در ‌هر نيمسال منوط ‌بهانجام تسويه ‌ماليدر سيستم گلستان مي باشد.

14-دانشجوتحت هيچ شرايطي حق شركت در كلاس درس را بدون ثبت نام و انتخاب واحد رسمي كامپيوتري ندارد. لذا پيشنهاد مي شود حتماً نسبت به ثبت كامپيوتري مشخصات خود در ليست استاداطمينان حاصل نمايند.

15-دانشجو موظف است چنانچه به علت بيماري در جلسه امتحان حاضر نشود حداكثر تا 48 ساعت پس ازبرگزاري امتحان به دانشكده مراجعه و با در دست داشتن مدارك پزشكي (اصل گواهي ونسخه دارويي) بهپزشك معتمد دانشگاهمراجعه نمايد. در غيراينصورت موضوع قابل بررسي نبوده و نمره آن درسغايب صفرمنظور خواهد شد.

16-ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايدكمتر از 12باشد ، در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد ، به صورتمشروط(حداكثر 14 واحد) خواهد بود.

17-دانشجويي‌كه‌بصورت مشروط نام نويسي مي كند ، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحددرسي را ندارد.

18-واحدهاي مازاد دانشجوي مشروط در ترم بعد طبق مقررات از انتخاب واحد دانشجو حذف مي شود.(حذف‌آخرين‌دروس انتخابي غيرعملي دانشجو)

19-ميانگين كل نمراتدانشجودر پايان دوره تحصيل بايدحداقل 12باشد تا مدرك مرسوم دانشگاهي را در رشته تحصيلي خود دريافت كند .

20-در صورتيكه ميانگين نمرات دانشجو درمقطع كارشناسي در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال غير متواليو درمقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال اعم ازمتوالي يا غير متوالي كمتر از 12باشد ، دانشجو در هر مرحله اي از تحصيل كه باشد از ادامه تحصيلمحروممي شود و در نيمسال بعد اجازه انتخاب واحد ندارد.در غيراينصورت با آنان طبق مقررات رفتار خواهد شد و دانشجو هيچگونه ادعايي درخصوصاسترادشهريهنمي تواند داشته باشد .

21-ترك تحصيلبدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل ،انصراف از تحصيلمحسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد .

22-دانشجويان‌ذكور‌مشمول‌(داراي‌معافيت‌تحصيلي)در صورت قطع ارتباط تحصيلي (اتمام تحصيل ، انصراف و يا اخراج از تحصيل ) فوراً به حوزه نظام وظيفه معرفي و معافيت تحصيلي آنها لغو خواهد شد.

23-حداكثرمدت مجاز تحصيلدر دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته3 سالو دردوره هاي كارشناسي پيوسته6 سالاست . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه اخراج مي شود .ضمناً در صورتگذراندن8 واحد از دروس پيش دانشگاهي ، يك نيمسال بر مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه مي شود.

24-سنوات تحصيليدانشجوپس از اتمام مدت مقررقابل تمديد نمي باشد. در موارد خاص و استثنايي ،درخواست كتبي دانشجو حداقل 3 ماه قبل از اتمام سنوات تحصيلي به كميسيون موارد خاص دانشگاه ارجاع و موضوع قابل بررسي خواهد بود . ضمناً دانشجو تا روشن شدن وضعيت تحصيلي حق انتخاب واحد ندارد و در غير اينصورت با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

25-به دانشجويان مؤكداً توصيه مي گردد به محضمفقود شدن كارت دانشجوييبلافاصله مراتب را به صورت كتبي با ذكر زمان دقيق و محل مفقود شدن كارت دانشجويي به اداره كل آموزش (اداره خدمات آموزشي) گزارش نمايند .

26-دانشجو موظف است هرگونهتغيير در شناسنامه يا محل سكونت دايمخود و يا خانواده خودرا بلافاصله به اداره خدمات آموزشي اعلام نموده و در صورت تغيير در شناسنامه دونسخه تصوير تمام صفحات شناسنامه را تحويل اداره خدمات آموزشي نمايد . بديهي است درصورت عدم اعلام سريع و به موقع تغييرات ، مسئوليت هرگونه عواقب ناشي از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود .

27-دانشجويان بايد دراولين نيمسال تحصيلي جهت تكميل فرم درخواست تأييديه آخرين مدرك تحصيلي(دانشجويان نظام قديم ديپلم متوسطه و دانشجويان نظام جديد دوره پيش دانشگاهي) به اداره پست مراجعه نموده و رسيد پستي آنرا نزد خود نگاه دارند ، درغير اينصورت مطابق مقررات عمل خواهد شد.

28-شايان ذكراست دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد نيز بايستي تاييديه تحصيلي مقطع قبلي خود را پيگيري و به اداره خدمات آموزشي ارائه نمايند .

 

©تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علم و فرهنگ می باشد.
«تمامی فعالیتهای این دانشگاه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشد
و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»