براساس گزارش پایگاهESI؛

اعضای هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲

دکتر علی سعداله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و دكتر حسین بهاروند، نیز به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علم و فرهنگ در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان سال ۲۰۲۲ میلادی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، براساس گزارش پایگاه شاخص‌های اساسی علمی (ESI: Essential Science Indicators) از داده‌های استنادهای نشریات معتبر در وب آو ساینس (WoS: Web of Science) در بازه زمانی ۱۰ سال گذشته، دکتر علی سعداله عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ برای چهارمین سال پیاپی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی قرار گرفت. همچنین دكتر حسین بهاروند، نیز به عنوان عضو هیات علمی وابسته این دانشگاه در میان پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان قرار دارد.

گفتنی است، دکتر علی سعداله، تا کنون موفق به انتشار بیش از ۹۰ مقاله بین‌المللی و چندین کتاب شده است و علاوه بر قرار گرفتن در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان در طی سال سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، براساس داده‌های تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد با استناد به شاخص عملکرد استخراج شده از پایگاه اسکوپوس نیز در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد دو درصد برتر دنیا در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قرار دارد.برای مشاهده اسامی پژوهشگران یک درصد برتر جهان به این لینک مراجعه کنید.