بازدید دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ از سیزدهمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف

گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ به همت انجمن علمی- دانشجویی مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی و بازرگانی با همکاری دفتر همکاری‌های علمی و ارتبا ...

29 آبان 1402 - 20:46

برگزاری مراسم معارفه نوورودیان دانشکده علوم و فناوری‌های نوین زیستی

مراسم معارفه نوورودیان دانشکده علوم و فناوری‌های نوین زیستی به همت دانشجویان انجمن‌های علمی- دانشجویی میکروبیولوژی، زیست‌فناوری و زیست‌شناسی سلولی و مولکولی روز ...

29 آبان 1402 - 13:50

اخبار

خدمات و پیوندهای مهم